Regulamin

1. Definicje:

 1. Blog – strona internetowa wynajmijhakera.pl, działająca pod adresem: wynajmijhakera.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, opublikowany na Blogu
 3. Administrator danych osobowych/Autor Bloga/Usługodawca – właściciel Bloga wynajmijhakera.pl
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uzyskująca dostęp do Bloga i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Bloga przez Usługodawcę
 5. Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy następujące Usługi: komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na Blogu, umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Bloga umieszczonego pod adresem https://wynajmijhakera.pl/
 2. Regulamin szczegółowo określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Bloga
 3. Dostęp do Bloga jest darmowy i otwarty dla każdego, kto ma możliwość połączenia z siecią Internet
 4. Korzystanie z Bloga przez Usługobiorców odbywa się poprzez przeglądanie materiałów dostępnych na stronie w formie artykułów, zdjęć, grafik, wpisów, wideo, dodawanie komentarzy oraz ich wyświetlanie oraz zadawanie pytań związanych z tematyką Bloga poprzez dostępne formularze kontaktowe
 5. Wszelkie materiały, które powstają na Blogu są ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców
 6. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Bloga, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do przydatności materiałów umieszczonych na Blogu
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Bloga lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Bloga. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Bloga, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Blogu, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Bloga
 9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Bloga odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe wskutek korzystania z Bloga przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem, lub niniejszym Regulaminem oraz za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkowników danych oraz informacji z Bloga w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

3. Warunki korzystania z Bloga:

 1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Bloga zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Rozpoczęcie korzystania z Bloga jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu
 2. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Bloga
 3. Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej https://wynajmijhakera.pl/ , w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
 4. Korzystanie z Bloga przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne
 5. W celu prawidłowego korzystania z Bloga Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlanie stron internetowych oraz mającym połączenie z Internetem, przeglądarką internetową, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5, oprogramowaniem typu Java z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz przeglądarką internetową umożliwiającą obsługę plików cookies
 6. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych na Blogu danych osobowych do celów marketingowych
 7. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania: bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego, bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Bloga, bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Bloga i konfiguracji serwera, podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Bloga Uługobiorcom lub Usługodawcy, podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy, podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Bloga lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Blog
 8. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

4. Ochrona danych osobowych:

 1. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności i RODO, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem: wynajmijhakera.pl
 2. wynajmijhakera.pl w celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celu zapewnienia zgodności działania Bloga z obowiązującym prawem gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach oraz wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

5. Prawa i obowiązki Stron:

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Blog funkcjonował w sposób ciągły. Jednak zastrzega, że w funkcjonowaniu Bloga mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Bloga
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Bloga w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Bloga na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Blogiem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych na Blogu w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Bloga
 6. Korzystających z Bloga Użytkowników obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzeganie zasad Netykiety

6. Prawa autorskie:

 1. Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu przysługują Autorowi Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Bloga pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autora Bloga oraz link do Bloga jako źródło
 2. Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy oraz wszystkie inne utwory Autor nie udziela licencji i zastrzega, co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej)
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Blogu bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym na Blogu
 5. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorców
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Bloga można kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na Blogu.