Regulamin

serwisu Wynajmijhakera.pl

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1. Podstawowe definicje

#1 - Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej wynajmijhakera.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert. Warunkiem do korzystania z pełni usług Portalu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

#2 - Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą i wiedzą jej opiekuna prawnego. Użytkownikiem nazywamy również międzyinnymi słowami takimi jak: Haker, Programista oraz Informatyk.

#3 - Oferta – strona/przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci oferty, ogłoszenia, zlecenia, publikacji, artykułu sponsorowanego lub dowolnej innej formy reklamy, promocji lub informacji zwane też potocznie jako Publikacje.

#4 - Operator – podmiot zarządzający i rozwijający Portal, który świadczy na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym niniejszej strony internetowej, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach internetowych Portalu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

2. Postanowienia ogólne

#1 - Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy nimi. Zawarcie i realizacja umowy między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy czy też świadczonych przez Użytkowników wzajemnie sobie usług. Tym samym zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami.

#2 - Operator nie odpowiada również za brak zainteresowania Ofertą Użytkownika.

#3 - Portal nie ma na celu świadczenia usług hakerskich, oraz innych usług które mogłyby naruszyć Polskie Prawo.

3. Dodawanie Ofert
Odpowiedzialność Użytkownika

#1 - Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert w Portalu poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu. Umieszczenie Oferty na Portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

#2 - Operator nie ingeruje bezpośrednio w formę i treść Ofert, Użytkownik samodzielnie ustala treść Oferty, która to powinna być zgodna ze stanem faktycznym, prawnym. Oferta nie powinna też naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść publikacji nie powinna naruszać praw autorskich. Nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.

#3 - Użytkownik, publikując Ofertę na Portalu i zawarte w nim treści (zdjęcia, numer telefonu lub wszelki inne dane, w tym dane kontaktowe) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci internetowej. Oferty również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google, Bing itp., czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

#4 - Tytuł Oferty oraz jego opis (treść publikacji) powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Opis nie może wprowadzać innych użytkowników w błąd. Nie powinien też zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz zawierać odnośników do stron internetowych, należy je wprowadzić w odpowiednie przeznaczone do tego pola (te podane w treści mogą zostać przez system operatora zamaskowane lub/i skrócone). Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) dodane do publikacji.

#5 - Użytkownik tym samym oświadcza, że jest autorem tekstu treści Oferty. Treść dodawanej Oferty powinna być napisana w języku polskim. Treść może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Oferty będzie w języku polskim z zachowaniem poprawnej pisowni i składni językowej.

#6 - Dodanie Oferty do Portalu jest bezpłatne i następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis.

#7 - Oferta na Portalu staje się aktywna dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika. Aby Oferta została dodana i opublikowana konieczne jest potwierdzenie do 72 godzin od chwili wypełnienia formularza.

#8 - Pełna funkcjonalność Serwisu dla dodanej Oferty dostępna jest dopiero po dokonaniu aktywacji oferty. Aktywacja oferty odbywa się za pomocą opłacenia ustalonego przez stronę kosztu aktywacji oferty.

#9 - Użytkownik po opublikowaniu Oferty może otrzymać w ramach strony publikacji indywidualny formularz kontaktowy umożliwiający każdemu innemu Użytkownikowi przesłanie prywatnej wiadomości na adres e-mail podany w Ofercie.

#10 - Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy opublikowanej Ofercie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

#11 - W każdej chwili emisji danej publikacji Użytkownik może usunąć Ofertę, przedłużyć jej emisję lub dokonać jego płatnej promocji wyróżniającej.

4. Treści zabronione

#1 - Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. manipulacja słowami kluczowymi w publikacji, wystawienie Ofert w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności portali ogłoszeniowych jest zabronione.

#2 - Na portalu zakazane jest umieszczanie ogłoszeń które są:

  • sprzeczne z prawem, związane z pornografią, erotyką oraz pochodne;
  • wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.;
  • o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.;
  • reklam stron internetowych;
  • stron do których prowadzą bezpłatne aliasy internetowe;
  • stron o tej samej treści pod różnymi adresami;
  • dotyczące hazardu, zakładów bukmacherskich oraz pochodnych;
  • szablonowe strony systemów partnerskich;
  • które powstały wyłącznie w celu przekierowania na inną;
  • które namawia się do zarabiania za pomocą getpaid, surfbar czy klikania w e-mail, itp.

5. Aktywacja i opcje promocji

#1 - Aktywacja bezpłatnej publikacji odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania publikacji oraz w ogłoszeniu.

#2 - Aktywacja publikacji z płatną usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należnej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej. Promowanie Oferty następuje z chwilą zatwierdzenia transakcji przez systemy bankowe lub operatorów płatności. Portal nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji.

#3 - Wszystkie transakcje realizowane są automatycznie i niezwłocznie. Portal nie odpowiada za ewentualną czasową niedostępność płatności spowodowaną przez systemy bankowe, operatorów płatności lub inne podmioty trzecie.

#4 - Operatorami płatności serwisu Wynajmijhakera.pl są:
TPAY (dawniej Transferuj), serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: http://tpay.com
oraz
PayU S.A. Tel. +48 61 630 60 05 ul. Grunwaldzka 182 Email: [email protected] 60-166 Poznań www.payu.pl

#5 - Jeśli Oferta zostanie oznaczone jako zakończone przez Użytkownika przed upływem czasu w jakim publikacja jest promowana, opłata za niewykorzystany czas nie będzie zwracana Użytkownikowi.

#6 - W przypadku gdy Oferta zostanie usunięte ze względu na naruszenie Regulaminu czy też przepisów prawa, opłata poniesiona za promowanie Oferty nie będzie zwracana Użytkownikowi.

6. Uprawnienia operatora

#1 - Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość publikowanych Ofert. Nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest podawanie danych fikcyjnych. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z publikacją i w ramach Oferty.

#2 - Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, a także usunąć wszystkie jego Oferty, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.

#3 - W przypadku naruszenia przez Użytkownika przynajmniej jednej z zasad Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia promowanych Ofert, a opłata za wykupioną opcję promocji nie podlega zwrotowi.

7. Reklamacje

#1 - Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Oferty bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

#2 - Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z funkcjonowaniem strony należy zgłaszać poprzez email [email protected]

#3 - Reklamacja w swej treści powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres internetowy Oferty, jej numer (lub dowolne inne dane pozwalające na identyfikację publikacji), jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnego żądania przez Użytkownika.

#4 - Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, operator serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do reklamującego o ich uzupełnienie we wskazanym przez niego zakresie.

#5 - Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

#6 - Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator może się zwrócić do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. W takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji przez Operatora ulega proporcjonalnemu wydłużeniu – o czas uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.

8. Odstąpienie od umowy

#1 - Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy świadczenia przez Operatora usług przez własnoręczne zakończenie emisji wszystkich swoich publikowanych treści.

#2 - Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez zaprzestanie emisji Ofert Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika portalu warunków niniejszego regulaminu.

9. Prawa autorskie i znaki towarowe

#1 - Usługi zawierające Treści należące do nas lub Treści, do których posiadamy odpowiednie licencje są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

10. Postanowienia końcowe

#1 - Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

#2 - Wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe dla właściciela serwisu polskie sądy powszechne, chyba że właściciel Portalu postanowi inaczej.

#3 - W przypadku chęci otrzymania Faktury Vat, żądanie takie należy zgłosić w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Faktura zbiorcza zostanie wystawiona na koniec miesiąca, w którym dokonano płatności.

#4 - Operatorem i właścicielem portalu jest: WEB LEADERS sp. z o.o. pod adresem Wincentego Janasa 4, 40-855 Katowice, NIP: 6342984273, REGON: 387616994, KRS: 0000871398.

#5 - Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Portalu z zastrzeżeniem, że publikacje aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

#6 - Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania tj od 31 sierpnia 2020 r.